تاریخچه واژه غلط انداز آلی باقیمانده از روزگاری است که ترکیبهای شیمیایی را بسته به این که از چه محلی منشا گرفته باشند به دو طبقه غیر آلی و آلی تقسیم می کردند ترکیبهای غیر آلی ترکیبهایی بودند که از مواد معدنی مواد سازنده نفت بطور کلی مواد سازنده نفت عبارتند از هیدروکربنها ترکیبات اکسیژنه سولفوره...